De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Disclaimer

Locatie

Verenigde Staten
US

 

Disclaimer en privacy

Het gebruik van de website www.kustwacht.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt de gebruiker van deze website (de “Gebruiker”) geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Toegankelijkheidsverklaring

KUSTWACHT, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: Website:  https://kustwacht.be

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Van zodra er een rapport beschikbaar is zal deze informatie aangevuld worden.

Voorgestelde alternatieven

Van zodra er een rapport beschikbaar is zal deze informatie aangevuld worden.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen via het emailadres: admin.coastguard@nccn.fgov.be of via het contactformulier.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Ombudsman: contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Aanpassingen zijn gepland om door te voeren na de audit 2024.

Deze verklaring is op 24/05/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 24/05/2024

 

Doel van de website

De website www.kustwacht.be 

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en de Gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. 

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. 

 

Gebruik van de website

Het secretariaat Kustwacht besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie op de website is van algemene aard. 

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het secretariaat Kustwacht niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal al het mogelijke gedaan worden om die zo snel mogelijk weg te werken. Het Secretariaat Kustwacht wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de Gebruiker maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op deze website. 

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als de Gebruiker onjuistheden vaststelt, kan er contact worden opgenomen met de beheerder van de website via het contactformulier (klik daarvoor op ‘Contact’). Het Secretariaat Kustwacht spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen. Het Secretariaat Kustwacht kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Het secretariaat Kustwacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van apparatuur of programma’s.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via onze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het secretariaat Kustwacht beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die onze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe websites of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het secretariaat Kustwacht aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Het secretariaat Kustwacht hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en diens uitvoeringsbesluiten.  

Het secretariaat Kustwacht geeft daarbij volgende garanties:

• persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door de Gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de Gebruiker gewenste dienstverlening online te realiseren;

• de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;

• de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketingdoeleinden aangewend;

• de Gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de Gebruiker kan steeds de juistheid ervan verifiëren. 

• het secretariaat Kustwacht treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van de harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, wordt gevraagd om de instructies van de internetbrowser te raadplegen. 

Taalvoorkeur
Deze website gebruikt "cookies" om de taalvoorkeur van de bezoeker te bewaren. De informatie verzameld via deze cookies wordt niet gedeeld, noch gebruikt voor andere doeleinden.

 

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden hierboven uiteengezet.

Voor verdere informatie over Google Analytics:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

 

Embedded content

In functie van de inhoud van de site kunnen één of meerdere van onderstaande diensten “embedded” zijn op één or meerdere pagina’s van deze website:

• Social bookmarking via “Share this”. Meer informatie over de privacy policy en het gebruik van cookies via deze dienst vindt u hier http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.XKIPyLXg.dpbs 

• Embedded video via youtube. Meer informatie over de privacy policy en het gebruik van cookies via deze dienst vindt u hier  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

• Embedded video via vimeo. Meer informatie over de privacy policy en het gebruik van cookies via deze dienst vindt u hier http://vimeo.com/cookie_policy  

• Embedded fotogalerijen via flickr. Meer informatie over de privacy policy en het gebruik van cookies via deze dienst vindt u hier www.flickr.com/help/privacy-policy/

 

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Kustwacht via het contactformulier. 

Het secretariaat Kustwacht behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van het secretariaat Kustwacht of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe het secretariaat Kustwacht of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Kustwacht bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Kustwacht wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties moet worden gegeven. De Kustwacht mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de Kustwacht de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.