De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

 

 

Jan Tavernier, deskundige bestrijdingstechnieken mariene verontreiniging bij Dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid):
“Ik zorg voor het aankopen, het onderhouden en het inzetten van oliebestrijdingsmateriaal. Dat omvat onder andere skimmers (toestel om olie van het wateroppervlak weg te nemen) en booms (drijvende schermen om olie tegen te houden). We houden één of zelfs twee keer per week oefeningen met het materiaal. De ramp met de Tricolor was het grootste incident dat ik tot nog toe meemaakte. Enkele jaren geleden lekte een bunkerschip in de haven van Oostende zware stookolie. Door snel op te treden en voor afdamming te zorgen, konden we vermijden dat de olie in zee of op het strand terechtkwam. ”

Jan Tavernier - FOD Volksgezondheid

 

 

De dienst Marien Milieu (onderdeel van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid) staat in voor het beleid op vlak van de bescherming en het duurzame gebruik van het mariene milieu. De dienst controleert ook of de milieureglementering in de drukbevaren Belgische zeegebieden nageleefd wordt.

Daarom verricht de dienst Marien Milieu verschillende handhavingstaken op zee in samenwerking met diverse partners zoals BMM, Scheepvaartpolitie, Defensie, Civiele Bescherming, agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), …

Zo houdt de dienst Marien Milieu toezicht op zeeverontreiniging door schepen en stelt ze inbreuken vast. Ze beheert en controleert de activiteiten in de mariene beschermde gebieden. Ook controleert ze activiteiten op zee waarvoor een milieuvergunning of machtiging nodig is. Daarnaast beheert en stockeert de dienst Marien Milieu pollutiebestrijdingsmiddelen. Met pollutiebestrijdingsmiddelen worden vlekken van vervuilende stoffen opgeruimd en wordt bijkomende vervuiling vermeden. De Dienst Marien Milieu zorgt voor de training van het personeel dat deze middelen gebruikt.

Lees het artikel over FOD Volksgezondheid in Neptunus.
Foto's? Klik hier